SOCIOEKONOMI – VAD ÄR DET?

Vi har genomfört olika former av det vi idag kallar socioekonomiska analyser och bokslut i mer än 30 år. Den socioekonomiska analysen utgår från ett samhällsekonomiskt synsätt med ett tydligt aktörs- och fördelningsperspektiv kring:

* enskilda individer eller grupper i någon form av utanförskap

* insatser, oftast rehabilitering eller prevention där långsiktighet och samverkan är viktiga inslag.

Detta kan göras som en utvärdering av resultat av en verksamhet som redan finns eller som har genomförts. Det kan också göras som en social investeringskalkyl och vara en del av ett underlag inför ett beslut om en insats av preventiv eller rehabiliterande natur.

Socioekonomi i vår tappning har alltså framför allt med ekonomisk och/eller social dysfunktionalitet att göra – när marknaden och/eller det offentliga systemet misslyckas med att använda befintliga resurser till att ge människor på marginalen en vettig chans.

Detta leder till ett betydande resursslöseri som kan beskrivas, konkretiseras samt värderas. Verksamheter, projekt eller sociala företag som gör något åt detta i form av prevention eller rehabilitering kan därmed visa på ett samhällsekonomisk mervärde kring sina insatser som inte syns i de traditionella styr- och uppföljningssystemen.

Värderingen av resursslöseriet görs i en socioekonomisk analys och kalkyl., som i huvudsak följer samma principer som en samhällsekonomisk kalkyl, men med ett tydligt aktörs- och fördelningsperspektiv.

Resultatet av en socioekonomisk analys kan presenteras på olika sätt. I en uppföljning/utvärdering av en löpande verksamhet kan det göras som ett socioekonomiskt bokslut, dvs. som en utvidgning och justering av verksamhetens eget bokslut där de (i regel) positiva externa effekter verksamheten genererar också inkluderas i bokslutet.

Den socioekonomiska analysen och kalkylen utgår i regel från den tämligen omfattande databas vi har kring olika offentliga insatser. Analysen görs med hjälp av en mer eller mindre komplex beräkningsmodell. För varje enskilt sammanhang utvecklar vi eller reviderar vi de modeller vi arbetar med.